Mijn winkelwagen item - € 0,00

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00
  • Laagste prijs garantie binnen NL
  • Verzendkosten NL € 8,95 boven € 350,00 GRATIS
  • Showroom Rotterdam op afspraak open

Algemene voorwaarden xtremewaterfun.nl

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Aanbiedingen en offertes
Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10 - Incassokosten
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Conformiteit en garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Betaling
Artikel 15 - Klachtenregeling
Artikel 16 - Geschillen
Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of
bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
producten en/of
diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat
stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af
te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op
afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door
de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten
en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik
gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig
in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Handelend onder de naam/namen: RTS Waterfun / Xtreme Waterfun
Vestigingsadres: Topaaslaan 29, 3162 TD Rhoon
Telefoonnummer: 06-50749814/06-50749813
E-mailadres: info@xtremewaterfun.nl
KvK-nummer: 24422037
Btw-identificatienummer: NL133000539B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen
ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer
zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos
worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking
van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst
van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een
eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke
productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem
het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod
vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is
voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen
zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
ondernemer de prijs garandeert;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
communicatiemiddel;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door
hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en
indien gewenst herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan
raadplegen; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op
het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen
aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door
de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de
consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten
en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de overeenkomst niet aan te
gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan
de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen:• a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan;
• b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
• c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
• d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering
van de overeenkomst;
• e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een
duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van
toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze
bedenktermijn gaat in op de dag na aankoop van het product door de consument of
een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend
gemaakte vertegenwoordiger. Dit geldt niet voor sale producten
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor
zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle
geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en
verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 -Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke
vorm, tenzij gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een
schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is
naar datum bepaalbaar.
2. Gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding
hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 14 dagen geschiedt. De
in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de
consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk
verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of
offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving
bevat.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt
dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker
anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel
van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel
van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn
rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping,
terugbetalen.

 

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover
voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het
herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod,
althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 

Artikel 10 Incassokosten

1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van
zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke
blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk
opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum
van € 40,00.
2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens
voor rekening van de consument.
4. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen
als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg
zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien de ondernemer
dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de
dag waarop de prijsverhoging ingaat.
1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de
in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid
en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is
voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af
aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan kunnen worden
gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
4. De onder 3. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn
bestemd voor het gebruik in het buitenland en
de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst
uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.
5. De onder 3. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na
levering.
6. Gebruiker verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke
hiervan geldt het aankoopbewijs alsbewijs met betrekking tot de garantie.
7. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak
binnen redelijke termijn na ontvangst
daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke
kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van
gebruiker vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt
de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de
eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen.
8. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als
gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk
gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, de consument
of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de
zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak
niet bestemd is.
9. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en
deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de
productaansprakelijkheid, dan is gebruiker niet aansprakelijkheid voor de daaruit
voortvloeiende gevolgschade.
10.Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet
de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met
inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst
bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de
consument is verkocht en geleverd.

 

Artikel13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering
van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening
van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame
spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is
afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet
dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan
uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft
in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op
eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na
ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer
zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de
bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een
vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De
kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de
ondernemer tot het moment van bezorging aan de
consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af locatie van gebruiker.
8. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop
hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
9. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering
bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat
gebruiker hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende
kosten verschuldigd zijn.
10.Komen gebruiker en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging
van aankopen kosteloos, tenzij gebruiker bij
het sluiten van de overeenkomst aan de consument de vastgestelde condities heeft
medegedeeld. Gebruiker behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging
afzonderlijk te factureren.
11.Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan
gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
12.Indien gebruiker gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering
van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan
gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
13.Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een
opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd
zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden,
tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de
consument gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen.

 

Artikel 14 - Betaling

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument
verschuldigde bedragen direct te worden voldaan na het ingaan van de
bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de
bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden
nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer
vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden
aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens
de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens
wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar
gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 15 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure
en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd,
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de
termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil
dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 16 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze
algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

 

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet
ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.